Groeit u mee?

Vacature psychiater Raad van Commissarissen jonge GGZ Instelling

Eind 2022 treedt een van de leden van de Raad van Commissarissen (ook wel in de wet Raad van Toezicht genoemd, hier verder: RvC) van De Velse GGZ terug; het is het lid met in de portefeuille “kennis over de ontwikkeling en uitvoering van zorg(beleid) van de GGZ”

Gezocht wordt naar een kandidaat met kennis van deze materie.

De Velse GGZ

De Velse GGZ is een jonge zorginstelling, in 2017 opgericht als voortzetting van een kleine zelfstandige praktijk. In de eerste 5 jaar is de instelling gegroeid van ca. 4 fte naar 7-8 fte, het team bestaat nu uit 12 medewerkers. De Velse GGZ biedt basis- maar vooral specialistische GGZ zorg voor uiteenlopende psychische problemen, waaronder ADHD, stemmings- en stressstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek, voor zowel jeugd als volwassenen. In 2021 is aan 139 jeugdigen en 210 volwassenen zorg verleent.

In onze visie liggen aan psychische problemen per definitie meerdere oorzaken aan ten grondslag (multi causaal). Een juiste diagnose en aanpak vraagt daarom vaak een multidisciplinaire benadering, geboden door een klein en hecht team. In onze behandelingen komen de rol van de geest, het lichaam en sociale omstandigheden steeds samenhangend aan bod. Hierbij werken wij vanuit de kernwaarden ‘deskundig, betrokken en integer’; ‘met aandacht de juiste zorg’.

De Velse GGZ wordt aangestuurd door de bestuurder, die samen met een teamlid het management team vormt. Vanaf 1 juli 2022 is een praktijkmanager aangesteld, om het MT met de groei in het team en de groei van administratieve eisen en rapportages te ondersteunen. De bestuurder brengt periodiek verslag uit aan de RvC. De RvC is hierbij naast toezichthouder ook ‘sparring partner’ voor bestuurder en het MT.

Algemene eisen RvC

Alle leden van de Raad van Commissarissen dienen te beschikken over:

 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van De Velse GGZ en met de missie en kernwaarden van de Velse GGZ;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • voldoende tijd, ook tijd om indien nodig op afroep beschikbaar te zijn.
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de houding om het bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
 • het vermogen om het beleid van de instelling en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • strategisch denkvermogen; afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid;
 • commissarissen houdende kwaliteiten: Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de instelling stellen, en daardoor het vermogen om het beleid van de Velse GGZ en het functioneren van de Raad van Bestuur aan deze eisen te kunnen toetsen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • het vermogen om advies en commissarissen in teamverband binnen de raad uit te voeren;

Voor het overige geldt dat leden van de Raad van Commissarissen niet kunnen zijn:

 • personen die in dienst zijn van de Velse GGZ of die daar regelmatig arbeid voor verrichten;
 • personen die belangen hebben die verweven of strijdig kunnen zijn met de belangen van de Velse GGZ;
 • personen die meer dan vijf commissarissen houdende functies vervullen; voorzitterschap telt voor twee.

Specifieke eisen

Het lid van de RvC waar we naar op zoek zijn, heeft specifiek inhoudelijke kennis over zorg en zorgbeleid binnen de GGZ. De persoon heeft relevante vakkennis m.b.t. (het werkveld van de) GGZ, bijvoorbeeld als (klinisch) psycholoog of als psychiater. Naast inhoudelijke ervaring met patiëntenzorg heeft de persoon ook ervaring met sturingsprocessen, bijvoorbeeld in een middel of hoger management functie.

Daarnaast heeft de persoon kennis van de sociale kaart in de omgeving, heeft kennis van / inzicht in in- en externe ontwikkelingen in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Kan hierdoor goed oordelen over de inhoudelijke koers van de organisatie en binnen tactisch beleid vertalen naar verbeter- en beleidsvoorstellen. Kennis van de jeugdzorg is een pré.

Gezien de samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bezoldiging

De leden van de RvC krijgen een jaarlijks honorarium van thans € 1.000,- jaarlijks; er ligt een voorstel om dit honorarium meer te laten aansluiten bij de adviesregeling van de vereniging van toezichthouders(NVTZ), waarbij dit honorarium per jaar stijgt tot € 2.600,- in 2024.
Thans vergadert de RvC 3 maal per jaar.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan jmertens@develse-ggz.nl. Sluitingstermijn is 30 september 2022.

Vervolgens zal in overleg met de RvC een keuze uit de kandidaten worden gemaakt, met wie een gesprek zal worden gepland. De RvC zal vervolgens advies uitbrengen aan de bestuurder / aandeelhoudersvergadering, welke vervolgens tot benoeming zal overgaan.