Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Velse GGZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Velse GGZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Alle personen die namens De Velse GGZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, en u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

De Velse GGZ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door De Velse GGZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het psychologisch/psychotherapeutisch behandelproces (elektronisch patiëntendossier)
 • Financiële administratie (o.a. declaraties aan zorgverzekeraars)
 • Het verbeteren van onze dienstverlening

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke psychologisch/psychotherapeutisch behandelovereenkomst
 • Wettelijke verplichtingen (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Velse GGZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Medische gegevens
 • Privé-sociale gegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID of paspoortnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld mondeling of door gebruik van het patiënten portaal, medische vragenlijsten, via onze website, telefonisch of in overige correspondentie).

Uw persoonsgegevens worden door De Velse GGZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot max. 15 jaar (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Gegevensverstrekking zonder uw expliciete toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale medische dossiervoering (EPD)
 • Het verzorgen van inzage in de actuele verzekeringsgegevens
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen patiënttevredenheidsonderzoek
 • Het verzorgen van digitale vragenlijsten
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Velse GGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De praktijk werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor informatiebeveiliging en er is binnen de praktijk een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring?
Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

De Velse GGZ
T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
Zadelmakerstraat 28
1991 JE Velserbroek

ejacobs@develse-ggz.nl